قیمت بلیط اتوبوس اردبیل تبریز

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

24 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

14 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

340,000 ریال

      تاریخ حرکت