قیمت بلیط اتوبوس ارومیه تهران

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی طول مسیر(جلیلی)

21 صندلی خالی

1,650,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,620,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1
جودتی

15 صندلی خالی

1,650,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه تهران

      تاریخ حرکت