قیمت بلیط اتوبوس ارومیه تهران

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیترواختصاصی وپذیرایی طول مسیر(جودتی)

17 صندلی خالی

1,650,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
مجهزبه دستگاه تصفیه هوابامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(نصیرپور)

19 صندلی خالی

1,650,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

8 صندلی خالی

1,650,000 ریال

      تاریخ حرکت