قیمت بلیط اتوبوس بیرجند تهران

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خط پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه سرویسها از بیرجندبه مشهدوبالعکس(صفرنهصدوپانزده هفتصدوبیست صفرصدونودونه) باغستانی

21 صندلی خالی

1,350,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

35 صندلی خالی

1,360,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس B9 R.... VIP

22 صندلی خالی

2,290,000 ریال

      تاریخ حرکت