قیمت بلیط اتوبوس تبریز مهاباد

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:45

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت