قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کاشان و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

25 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

25 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

25 صندلی خالی

380,000 ریال

      تاریخ حرکت