قیمت بلیط اتوبوس تویسرکان تهران

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 08:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
از مسیر اراک قم ترمینال جنوب خزانه

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

1 صندلی خالی

1,100,000 ریال

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 13:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازمسیر ارا ک قم ترمینال جنوب خزانه

11 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت