قیمت بلیط اتوبوس خرم آباد تهران

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:00

اتوکار: مارال با مانتیتورشخصی
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:00

اتوکار: مارال با مانتیتورشخصی
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:00

اتوکار: مارال با مانتیتورشخصی
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت