قیمت بلیط اتوبوس خلخال تهران

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1
04532452044-32453929تعاونی15(جنب پل هوایی)

1 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:45

اتوکار: classicus 2+1
04532452044-32453929تعاونی 15(جنب پل هوایی)

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
04532452044-32453929تعاونی15(جنب پل هوایی)

20 صندلی خالی

730,000 ریال

سؤالات متداول خلخال تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس خلخال تهران

      تاریخ حرکت