قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر تهران

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29

0 صندلی خالی

740,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29

3 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
برگشت از تهران تعاونی15ساعت22

5 صندلی خالی

740,000 ریال

      تاریخ حرکت