قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال زرین شهر

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

21 صندلی خالی

830,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران آرژانتئن

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

21 صندلی خالی

830,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران آرژانتئن

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

21 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت