قیمت بلیط اتوبوس سلماس تبریز

تعاونی 15 ترابر بیتا

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:01

اتوکار: MAN classicus 2+2

40 صندلی خالی

255,000 ریال

تبریز سلماس

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2
تعاونی تبریز سلماس 04435242613 حسین زاده

25 صندلی خالی

255,000 ریال

تبریز سلماس

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2
تعاونی مسافربری تبریز سلماس 04435242613 حسین زاده

25 صندلی خالی

255,000 ریال

      تاریخ حرکت