قیمت بلیط اتوبوس سنقر تهران

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت