قیمت بلیط اتوبوس سنندج تهران

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 21 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 19 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

1300000 ریال

سؤالات متداول سنندج تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج تهران

      تاریخ حرکت