قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 18 صندلی خالی

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 22 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

سؤالات متداول سنندج تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج تهران

      تاریخ حرکت