قیمت بلیط اتوبوس سنندج کرج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 27 صندلی خالی

1300000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:45

اتوکار: مان تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

26 نفره، 24 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> كرج با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 15 صندلی خالی

1300000 ریال

      تاریخ حرکت