قیمت بلیط اتوبوس سنندج کرج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 27 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> كرج با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 13 صندلی خالی

1300000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 18 صندلی خالی

1300000 ریال

سؤالات متداول سنندج کرج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج کرج

      تاریخ حرکت