قیمت بلیط اتوبوس شیراز ارومیه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, اصفهان کاوه

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با ناهار و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

3,150,000 ریال

سير و سفر

شيراز کارانديش -> اروميه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 14:00

اتوکار: ولووVIP مانيتوردار تختشو شارژردار همراه با نهار

17 صندلی خالی

3,150,000 ریال

      تاریخ حرکت