قیمت بلیط اتوبوس شیراز اصفهان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipدرسامانیتوردارصندلی تخت شو
VIP17نفره جدیدفاصله گذاری شده مانیتورداربا شارژراختصاصی

12 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipدرسامانیتوردارصندلی تخت شو
VIP17نفره جدیدفاصله گذاری شده مانیتورداربا شارژراختصاصی

12 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس vipصندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی وپذیرایی
VIP17نفره جدیدفاصله گذاری شده مانیتورداربا شارژراختصاصی

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت