قیمت بلیط اتوبوس ماکو تبریز

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
رشید قاسمی09144610672***بنز457***تشریفات،دفتر عدل ماکو34223525

30 صندلی خالی

375,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2
اصغرقاسمی /09141623139/تلفن دفترماکو04434222221

34 صندلی خالی

375,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2
ناصرشکری09141623341***بنز457***تشریفات،دفتر عدل ماکو34223525

30 صندلی خالی

375,000 ریال

      تاریخ حرکت