قیمت بلیط اتوبوس مبارکه تهران

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه بیهقی

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت