قیمت بلیط اتوبوس مرند تهران

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: اینترنت / تخت شو، ت رزرو 42242424ب مدیریت اکبری

11 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
مارال تختشو به مدیرت اکبری تلفن تماس 42239333 و42242424

11 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مهدیزاده تلفن هماهنگی 42243777-42241161

10 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سؤالات متداول مرند تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مرند تهران

      تاریخ حرکت