قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مرند

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اکبری تختشوتلفن تماس42242424و42223052

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اکبری تلفن تماس42223052و42222735

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مهدیزاده-تلفن هماهنگی42243777-42241161

14 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت