قیمت بلیط اتوبوس هشتپر تهران

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:15

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۲۵ نفره
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

5 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

4 صندلی خالی

870,000 ریال

سؤالات متداول هشتپر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس هشتپر تهران

      تاریخ حرکت