قیمت بلیط اتوبوس چالوس تهران

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

16 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

16 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

9 صندلی خالی

900,000 ریال

سؤالات متداول چالوس تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس چالوس تهران

      تاریخ حرکت