قیمت بلیط اتوبوس کاشان تهران

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:40

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس فقط در ترمینال می باشد

17 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

25 صندلی خالی

450,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:20

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس فقط در ترمینال می باشد

23 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول کاشان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کاشان تهران

      تاریخ حرکت