قیمت بلیط اتوبوس کرج رفسنجان

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو۲۵نفره پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

10 صندلی خالی

1,830,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:30

اتوکار: مارال ۲۵ نفره تخت شو مانیتوراختصاصی- شارژر- VIP ماسک یک بار مصرف)

15 صندلی خالی

1,830,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

شنبه

1400/07/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو۲۵نفره پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

8 صندلی خالی

1,830,000 ریال

      تاریخ حرکت