قیمت بلیط اتوبوس گرمی تهران

پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:00

اتوکار: MAN classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، آزادی سلطان اباد اسلامشهر تلفن 32643922 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

24 صندلی خالی

1,340,000 ریال

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
پذیرایی و ماسک(تلفن32641111)قره خانی

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، آزادی سلطان اباد اسلامشهر تلفن 32643922 فداکار با 30 سال سابقه

20 صندلی خالی

1,600,000 ریال

سؤالات متداول گرمی تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس گرمی تهران

      تاریخ حرکت