قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گلپایگان

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

34 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

34 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکنیامارال

23 صندلی خالی

540,000 ریال

      تاریخ حرکت