قیمت بلیط اتوبوس گلپایگان تهران

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا42

30 صندلی خالی

520,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا42

30 صندلی خالی

520,000 ریال

سیروسفر گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارل

16 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت