قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گناباد

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو05157259010و09906329010

25 صندلی خالی

1,350,000 ریال

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,350,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

25 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت