قیمت بلیط اتوبوس گناباد تهران

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو09906329010و05157259010

14 صندلی خالی

1,750,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

12 صندلی خالی

1,750,000 ریال

      تاریخ حرکت