قیمت بلیط اتوبوس گناباد تهران

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو09906329010و0515725910

12 صندلی خالی

1,750,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

6 صندلی خالی

1,750,000 ریال

سؤالات متداول گناباد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس گناباد تهران

      تاریخ حرکت