بلیط اتوبوس اهواز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اهواز

ترمینال پایانه 17 گانه سیاحت

شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر اهواز ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1306133780006
رویال سفر ایرانیان اهواز ترمینال پایانه سیاحت06133788595
ایران پیما ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 106133780001
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1006133780010 - 06133780017
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه سیاحت06133783331 - 06133780002
میهن نور آریا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 406133780004
ایران پیام نو ترمینال پایانه سیاحت06133780011
ترابر بی تا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1506133780015
جهانگشت مهر ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1606133780013
پیک صبا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1706133780012
عدل ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 706133780016
سیروسفر ترمینال پایانه سیاحت06133780009
لوان نور ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 806133780008
ترمینال پایانه سیاحت06133780015
آریاسفر ترمینال سیاحت06133780007
گیتی پیما ترمینال سیاحت06133780005
پی ام تی ترمینال سیاحت06133780003

ترمینال پایانه تپه شرق

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1506132289393
آسیا سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1309163077569 - 06132287193 - 06132289068
ترمینال پایانه تپه اهواز06132288784
ایران پیما ترمینال پایانه تپه - تعاونی 106132287141-2
عدل ترمینال پایانه تپه - تعاونی 706133788616 - 06132289926
لوان نور ترمینال پایانه تپه - تعاونی 806132910550
تک سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1006132284055
آریا سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1106132287441
گیتی پیما ترمینال پایانه تپه06132910549
پیک صبا ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1206132287310
همسفر ترمینال پایانه تپه06132277811 - 06132277830
رویال سفر ترمینال پایانه تپه06132289706-7
سیرو سفر ترمینال پایانه تپه06132284055
سفرگستر ترمینال پایانه تپه06132286827
بی نظیر گلستان ترمینال پایانه تپه06132289690

ترمینال پایانه زاگرس

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زاگرس اهواز06132245209 - 06132246976