بلیط اتوبوس منجیل و شماره شرکت های مسافربری ترمینال منجیل

ترمینال پایانه منجیل

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه منجیل01334642319