بلیط اتوبوس مراغه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مراغه

ترمینال پایانه مراغه

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه مراغه04137457010
میهن نور مراغه _ تعاونی 404137457010 - داخلی 21
شرکت آذربایجان مراغه04137457010 - داخلی 22
راه پیما مراغه _ تعاونی 904137457010 - داخلی 31