بلیط اتوبوس رودسر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال رودسر

ترمینال پایانه رودسر

شرکت مسافربریتلفن تماس
گیلان پیمان رودسر01342627941 - 01342610990 - 01342626968 - 01342644050
رویال سفر ایرانیان رودسر01342615550-01342644441
سیمرغ عدل رودسر - تعاونی 701342627941 - 01342610990 - 01342626968 - 01342644050
گیلان سحر رودسر01342627941 - 01342610990 - 01342626968 - 01342644050
سپهر آسیا رودسر01342627941 - 01342610990 - 01342626968 - 01342644050
ترمینال پایانه رودسر01342627941 - 01342634441
سیر و سفر رودسر01342616550 - 01342644441