بلیط اتوبوس ساری و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ساری

ترمینال پایانه دولت

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا ساری - تعاونی 1501133241617 - 09392450571
میهن نور آریا ساری - تعاونی 401133240131 - 09111511388
گیتی پیما ساری01133260670-1 - 09119585235
پیک معتمد ساری - تعاونی 201133251007 - 01133241002 - 09111515532
عدل ساری - تعاونی 701133245293 - 01133261404 - 09111550130
رویال سفر ساری01133240240 - 01133409905 - 01133409906 - 09111281901
سیروسفر ساری01133248396
همسفر چابکسواران ساری01133249544 - 09111551711
ایران پیما ساری - تعاونی 101133241000-4 _ 09381157325
ترمینال پایانه دولت01133248882
جوان سیر ایثار ساری01133200816 - 09111146627