بلیط اتوبوس شیراز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شیراز

ترمینال پایانه کار اندیش

شرکت مسافربریتلفن تماس
جهانگشت مهر ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1607137317000 - 07137303057
پیک صبا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1707137304563 - 07137317331 - 07137302918
عدل ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 707137301029 - 07137313410
لوان نور ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 807137304713 - 07137313420 - 07137319392
ایران پیما ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 107137304512 - 07137301383
ترابر بی تا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1507137307225 - 07137309115
گیتی پیما ترمینال پایانه کاراندیش07137305266
رویال سفر ترمینال پایانه کاراندیش07137311025-8
سیروسفر ترمینال پایانه کاراندیش07137319111-4 - 07137309512
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 907137316661
همسفر چابکسواران پاسارگاد ترمینال پایانه کاراندیش07137317711 - 07137303307
جهان مهر ترمینال پایانه کار اندیش07137321326
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1107137306554
ماهان سفر ایرانیان ترمینال پایانه کاراندیش07137306731 - 07137304765
میهن نور آریا شیراز ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 407137309643
آسیا سفر ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1307137309857 - 07137323506
پیک معتمد ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 207137321212 - 07137305129
ترمینال پایانه کاراندیش07137327650
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه کار اندیش07137303186 - 07137303187
پارسیان ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 1407137309353
گیتی نورد ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 1207137302939 - 0713730566
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه کار اندیش07137315000
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 507137313567
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 607137303774 - 07137316000 - 07137304563
سفر سیر آسیا ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 307137317802
میهن نور فارس ترمینال پایانه کار اندیش07137309365

ترمینال پایانه شهید مدرس

شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 107137270759
بی تا ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 1507137252300
جهانگشت مهر ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 1607137274940
پیک صبا ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 1707137263999
گیتی پیما ترمینال پایانه شهید مدرس07137353237
ارم سیر ترمینال پایانه شهید مدرس07137270413
پویا سفر پایاه - ترمینال شهید مدرس07137267673
عدل ترمینال پایانه مدرس - تعاونی 707137270771
سیروسفر ترمینال پایانه مدرس07137276387 - 07137276270
ترمینال پایانه مدرس07137269888

ترمینال پایانه امیرکبیر

شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر ترمینال پایانه امیرکبیر07138336282
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه امیرکبیر07138336280
ترمینال پایانه امیرکبیر07138335470
ایران پیما ترمینال پایانه امیر کبیر - تعاونی 107138304151-2
گیتی نورد ترمینال پایانه امیرکبیر - تعاونی 8
آسیا سفر ترمینال پایانه امیرکبیر - تعاونی 1307138204366
خوش سفران فارس ترمینال پایانه امیرکبیر07138211643
سیروسفر جنوب ترمینال پایانه امیرکبیر07138202587
شقایق سیر ترمینال پایانه امیرکبیر07138200030
شیراز هما ترمینال پایانه امیرکبیر07138307193
سمند همسفر ترمینال پایانه امیر کبیر07138314453
ایمن سفر ایرانیان شیراز - میهن مهر ترمینال پایانه امیرکبیر