بلیط اتوبوس سوسنگرد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سوسنگرد

ترمینال پایانه سوسنگرد

شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل سوسنگرد - تعاونی 709165008005 - 09165008001
ترمینال پایانه سوسنگرد09165008005 - 09165008001