بلیط اتوبوس تبریز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تبریز

ترمینال پایانه تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134791316
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1504134791441
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1104134791122
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 404134792131 - 04134765156 - 04135422305
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134790707
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 604134791694
نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز04134796696
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز04134792299
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1704134793188
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 504134797939
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 904134794838
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 104134793060
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1604134797738
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1304134793934
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 704134791911
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 804134761114
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق04134796696
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز04134764950
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-7
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
تک سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1009141018246
رویال سفر ترمینال پایانه تبریز04134788052
سیروسفر ترمینال پایانه تبریز04133329129
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه تبریز04134768405
عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان ترمینال پایانه تبریز09143160920
ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز04134798999

ترمینال پایانه شمال غرب تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738