بلیط اتوبوس تکاب و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تکاب

ترمینال پایانه تکاب

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا تکاب - تعاونی 150444553274004445527333
09149814357
ترمینال پایانه تکاب04445532740-