بلیط اتوبوس آباده تهران

ایران پیما آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

3 صندلی خالی

1,850,000 ریال

میهن نور آریا آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

10 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت