بلیط اتوبوس اهر تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو

19 صندلی خالی

1,800,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو

18 صندلی خالی

1,800,000 ریال

      تاریخ حرکت