بلیط اتوبوس آمل و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آمل

ترمینال پایانه فیروزی آمل

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
همسفر آمل0114329012001143290117 -01143240151
ایران پیما آمل - تعاونی 101121329014
پیک معتمد آمل - تعاونی 20114329008001143290117 -01143240151
ترابر بی تا آمل - تعاونی 150114329011501143290117 -01143240151
ترمینال پایانه آمل - فیروزی0114324470201143290117 -01143240151