بلیط اتوبوس اراک کرج

تعاونی 4 میهن نور

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

8 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت