قیمت بلیط اتوبوس اردکان تهران

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
رزرو03532248571

8 صندلی خالی

1,885,000 ریال

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
رزرو03532248571

8 صندلی خالی

1,885,000 ریال

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
رزرو03532248571

8 صندلی خالی

1,885,000 ریال

      تاریخ حرکت