بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آستانه اشرفیه

ترمینال پایانه پور رجبعلی آستانه اشرفیه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیر و سفر آستانه اشرفیه0134212206601341137065
09117082558 - 09111441198
عدل آستانه اشرفیه - تعاونی 70134212706501341137065
09117082558 - 09111441198
ترمینال پایانه آستانه اشرفیه0134212206601341137065
09117082558 - 09111441198
رویال سفر آستانه اشرفیه0134212706501341137065
09117082558 - 09111441198
مکانیزه 1 آستانه اشرفیه0134212706501341137065
09117082558 - 09111441198
مکانیزه 2 آستانه اشرفیه0134212206601341137065
09117082558 - 09111441198