بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه تهران

سیروسفر ایران

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 13:15

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

8 صندلی خالی

1,170,000 ریال

سیروسفر ایران

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

9 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت