بلیط اتوبوس آزادشهر تهران

تعاونی 1 ایران پیما

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

4 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

1,560,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

      تاریخ حرکت