بلیط اتوبوس بندرعباس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بندرعباس

ترمینال پایانه خلیج فارس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل بندرعباس - تعاونی 707633660470 - 07633664004-
جهانگشت مهر بندرعباس - تعاونی 160763368423009363925774
09363925774
گیتی پیما بندرعباس - تعاونی 120763368413509363925774
09363925774
ایران پیما بندرعباس - تعاونی 10763366046909173615162
09173615162
رویال سفر بندرعباس07633684144 - 0763366047409363925774
09363925774
تک سفر بندرعباس07633684150
پیک صبا بندرعباس - تعاونی 170763366047609370914693
09370914693
مارال سیر ایرانیان بندرعباس - تعاونی 100763366400109172834134
09172834134
ترابر بی تا بندرعباس - تعاونی 150763366047509173583510
09173583510
لوان نور بندرعباس - تعاونی 80763366210309175499199
09175499199
آریا سفر آسیا بندرعباس - تعاونی 110763366046809171599918
09171599918
سیروسفر ترمینال پایانه خلیج فارس0863366047209178611871
09188611871
ترمینال پایانه خلیج فارس09367613393 - 07633687252-
پیک معتمد بندرعباس - تعاونی 20763366046609055137907
09055137907
سفر سیر آسیا بندرعباس - تعاونی 30763366046609055137907
09055137907
میهن نور آریا بندرعباس - تعاونی 40763366046709391630617
09391630617
ایمن سفر بندرعباس - تعاونی 60763366777009179540663
09179540663
راه پیما بندرعباس - تعاونی 90763366266809376930937
09376930937
آسیا سفر بندرعباس - تعاونی 130763366047709177637603
09177637603
همسفر چابکسواران بندرعباس0763366047107633676004
09179576956
جوان سیر ایثار بندرعباس07633677464-