بلیط اتوبوس بندرانزلی تهران

تعاونی 15 ترابر بی تا

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

4 صندلی خالی

1,220,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

2 صندلی خالی

1,220,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت