بلیط اتوبوس بانه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بانه

ترمینال پایانه بانه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل سفر بانه - تعاونی 708734222802-309188754887
09188754887
کیان سفر پاسارگاد بانه - تعاونی 50873422037609182885700
09124022860
ترمینال پایانه بانه08734225100-
ایران پیما بانه - تعاونی 10873422410009186494286
09186494286