بلیط اتوبوس بیرجند و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بیرجند

ترمینال پایانه بیرجند

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر بیرجند0563231111109159611351
09159611351
همسفر بیرجند05632313035-70156683755
09156683755
لوان نور بیرجند - تعاونی 805632319595 - 0563223306405632314525
09157915420
ایران پیما بیرجند - تعاونی 10563231204705632312047
09158636681
میهن نور بیرجند - تعاونی 40563231401005632314525
09157915420
سفر سیر بیرجند - تعاونی 30563231911909159611351
09159611351
جهانگشت مهر بیرجند - تعاونی 1605632318999 - 0563231265505632317999
09151634935
جوان سیر ایثار بیرجند05632316411-
ترمینال پایانه بیرجند05632312047-