قیمت بلیط اتوبوس بیرجند تهران

پیک صبا بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
داشتن ماسک الزامیس سفرسیرسابق حاج محمدسورگی

19 صندلی خالی

2,290,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال شارژر اختصاصی

18 صندلی خالی

2,290,000 ریال

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مارال - ویژه - (V i P)
خط پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه سرویسها از بیرجندبه مشهدوبالعکس(صفرنهصدوپانزده هفتصدوبیست صفرصدونودونه) باغستانی

18 صندلی خالی

2,290,000 ریال

      تاریخ حرکت