بلیط اتوبوس بیرجند تهران

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس V I P-مارال(مانیتوردار باشارژرویژه USP)اختصاصی
خط پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه سرویسها از بیرجندبه تهران وبالعکس(صفرنهصدوپانزده نهصدوشصت وچهار شصت وشش پنجاه و نه) باغستانی

15 صندلی خالی

2,980,000 ریال

پیک صبا بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس VIPمارال مانیتوردار 10اینچ
داشتن ماسک ودستکش الزامی می باشد

13 صندلی خالی

2,980,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتور اختصاصی بزرگ0شارژر اختصاصی

7 صندلی خالی

2,980,000 ریال

      تاریخ حرکت