قیمت بلیط اتوبوس بیرجند تهران

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خط پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه سرویسها از بیرجندبه کرج (صفرنهصدوپانزده نهصدو شصت وچهار شصت وشش پنجاه ونه) باغستانی

33 صندلی خالی

1,730,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

37 صندلی خالی

1,740,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس B9 R.... VIP

12 صندلی خالی

2,980,000 ریال

      تاریخ حرکت