قیمت بلیط اتوبوس بروجن تهران

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی, تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور)
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

2 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی, تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور)
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

2 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی, تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور)
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

2 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت