قیمت بلیط اتوبوس بروجن تهران

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور)
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور)
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP(مانیتوردار)جنوب -آرژانتین
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

21 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت