بلیط اتوبوس بروجرد تهران

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

28 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:00

اتوکار: درساvipمانیتوردار
ترمینال شهرداری بروجرد

21 صندلی خالی

1,220,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیاvip مارال مانیتوردارباشارژراختصاصی

15 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت